Erisat Programs

ERISAT Interview With Tekle Mezghebe Part2

ERISAT Interview With Tekle Mezghebe Part2 ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT Interview With Tekle Mezghebe Part 1

ERISAT Interview With Tekle Mezghebe Part 1 ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በ...

Read More
Erisat Programs

ደብዳበ ካብ ኤርትራ ናብ ኩሎም ኤርትራዊያን

ደብዳበ ካብ ኤርትራ ናብ ኩሎም ኤርትራዊያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ...

Read More
Erisat Programs

ንኹሉ ዘዘመኑ ኣለዎ ብ Dr.ኣሮን እምባየ

ንኹሉ ዘዘመኑ ኣለዎ ብ Dr.ኣሮን እምባየ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተ...

Read More
Erisat Programs

ሓቀኛ ሙዃን ዋጋ የኽፍለካ'ዪ። መም.መኮነን ተስፋይ

ሓቀኛ ሙዃን ዋጋ የኽፍለካ'ዪ። መም.መኮነን ተስፋይ ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተኸቲልኩም ከተበርክቱ ከምትኽእሉ ንሕብር። ኣብዚ ዝስዕብ መስመር ብምጥዋቕ ክንሕግዝ ንኽእል???????? Option 1 ww...

Read More
Erisat Programs

ጸብጻብ ዋዕላ ማእከላይ ምዕራብ ኣሜሪካ ኣብ ኢንድያናፖሊስ ሕዳር 16 /17 2019

ጸብጻብ ዋዕላ ማእከላይ ምዕራብ ኣሜሪካ ኣብ ኢንድያናፖሊስ ሕዳር 16 /17 2019 ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተኸቲልኩም ከተበርክቱ ከምትኽእሉ ንሕብር። ኣብዚ ዝስዕብ መስመር ብምጥዋቕ ክንሕግዝ ንኽእል??????...

Read More