Erisat Programs

ERISAT: ምልክታት ሕማም ካብ ምፍዋስ ጠንቁ ምፍዋስ እዩ ነባሪ ፍታሕ።

ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ምድረበዳ ብመከራ ኣብ ስደተ ድማ ብጭንቀት ኣብ ዝሃልቅሉ ዘለዉ እዋን ፡ስደት ናይቲ ጠንቂ ፍታሕ ኣይኮነን በንጻሩ እኳ ድኣ ናቱ ጸገማት ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: ሰራቒ ሰላምና መን እዩ?

ብሳምሶም ሃይለስላሴ ተጻሒፉ ብዮናስ ሃይለ ተነቢቡ ብ ኣኽሊሉ ብርሃነ ዝተቓናበረ። ንቕሓት ንሓድነት፡ ሓድነት ንሓርነት ፡ ሓርነት ንፍትሒ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላ...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣኼባ ደለይቲ ፍትሒ ሲያትልን ከባቢኡን

ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተኸቲልኩም ከተበርክቱ ከምትኽእሉ ንሕብር...

Read More
Erisat Programs

ERISAT: Qafar Program October 18

ናይ ብሄራት ጽላል ዝኾነት ኤርትራ ብሓድነትና እያ ትቐውም። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስ...

Read More