ERISAT: ሰራቒ ሰላምና መን እዩ?

ብሳምሶም ሃይለስላሴ ተጻሒፉ ብዮናስ ሃይለ ተነቢቡ ብ ኣኽሊሉ ብርሃነ ዝተቓናበረ።
ንቕሓት ንሓድነት፡ ሓድነት ንሓርነት ፡ ሓርነት ንፍትሒ

ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ምእንቲ ከምዚ ረኺብናዮ ዘለና ናይ ሓበሬታ ናጽነት ክረክብ፡ ኤሪሳት 24 ሰዓት ናብ ኤርትራ ፈነውኣ ተሰናድእ። ናብ መደበር ቴሌቪዥን ሳተላይት #ERISAT ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብሩ ንእትደልዩ ወገናትና ዝምልከት በዚ ስዒቡ ዝቐርብ ኣገባብ ተኸቲልኩም ከተበርክቱ ከምትኽእሉ ንሕብር። ኣብዚ ዝስዕብ መስመር ብምጥዋቕ ክንሕግዝ ንኽእል👇🏽

Option 1 http://gf.me/u/t4kv4w

Option 2 http://paypal.me/erisat

እንታይ ርእይቶኹም?

Close Bitnami banner
Bitnami