AnnouncementArticlesErisat ProgramsFeaturedFeatured ArticlesLatestOpinionPress Releaseትግርኛ

ጻውዒት ሙቛም ባይቶ ይኣክል ጀርመን

ጻውዒት ሙቛም ባይቶ ይኣክል ጀርመን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ዝኸበርክንን ዝኸርበኩምን ደለይቲ ፍትሒ ኣቐዲምና ዕዙዝ ሰላምታና ነቕርብ። ሎሚ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን፡ ኣብ መሪር ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ኣብ ዘለዉሉ፡ ልኡላውነት ኣብ ዓቢ ሓደጋ ኣብ ዘኣተወሉ እ...

Read More
AnnouncementArticlesErisat ProgramsFeaturedFeatured ArticlesLatestOpinionPress Releaseትግርኛ

ERISAT:መግለጺ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት ሽማግለ ይኣክል ንምልኪ ሃገረ ጀርመን።

መግለጺ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት ሽማግለ ይኣክል ንምልኪ ሃገረ ጀርመን። ዝኸበርክንን ዝከበርክን ኤርትራውያን፡ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ሂወትኩም ምሉእ ጥዕና ንምነ። ህዝቢ ኤርትራ ንብዙሕ ዘመናት ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ፡ ካብ ጭቆና ናብ ጭቆና ክሰጋገር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 40ታት ብዓመጽን ዓሎቕን ኣብ ትሕቲ ም...

Read More
AnnouncementArticlesFeaturedFeatured ArticlesLatestOpinionትግርኛ

ደብሪ ፖለቲካ ፍትሒ

ብ ምሉእ ዘርእዝጊ [https://www.facebook.com/mulue.zerezgi] ደብሪ ፖለቲካ ፍትሒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን መላእ ኣፍሪቃ ከማና ጌሩ ንፍትሒ ዝተቓለሰ ወይ ውን ንናጽነትን መሰልን ዝተዋደቐ፣ ዘሎ ኣይኮነን፣እንተድኣ ሃልዩ ድማ ኣዝዩ ውሑድ ጥራሕ ዩ። ንሓበንን ንባዶ ጃህራን ዘይኮነ ድማ፣ብሓቅን...

Read More
AnnouncementArticlesFeaturedFeatured ArticlesLatestPress Releaseትግርኛ

****መግለጺ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንድሕነት ሃገር፡ ከተማ ሻርለትን ከባቢኣን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሃገርና ዞባናን***

****መግለጺ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንድሕነት ሃገር፡ ከተማ ሻርለትን ከባቢኣን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሃገርና ዞባናን*** ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንድሕነት ሃገር፡ ከተማ ሻርለትን ከባቢኣን ነሓሰ 1, 2020 ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ዕሙቕ ዝበለ ዘተ ኣካይዱ። ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ...

Read More
AnnouncementArticlesFeaturedFeatured ArticlesLatestPress Releaseትግርኛ

***ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንኮ ምርጫ ሰላም ኢዩ፡ ***

***ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንኮ ምርጫ ሰላም ኢዩ፡ *** ***ጸዋዒት ዓለምለኻዊ ተበግሶ ባይቶታት ይኣክል፡*** ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ውጽኢት ውግእን ወረ ውግእን ዝፈልጥ፡ ብሰንኪ ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚታት ብናይ ውግእ ሓለንጊ ዝተገርፈ፡ ብሰንኪ ውግእ ናይ ኣእላፋት ህይወት ዜጋታቱ ዝሰኣነ፡ ዓድ...

Read More
AnnouncementArticlesFeaturedFeatured ArticlesLatestPress Releaseትግርኛ

ERISAT፡ሓበራዊ መግለጺ ተመሃሮ ቤት ትም. ሰውራ ነበር፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዝነብሩ፡

ሓበራዊ መግለጺ ተመሃሮ ቤት ትም. ሰውራ ነበር፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዝነብሩ፡ --------------------------------------------------------------------- ዎ  ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ! ዎ ክቡር ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤረትራ! -------------------...

Read More
AnnouncementFeatured ArticlesLatestPress Releaseትግርኛ

ዘበዘብ – ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ንምንታይ ዕላማ??

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT ዘበዘብ - ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ንምንታይ ዕላማ?? ፖሎቲካዊ ቅልውላው ቀርኒ-ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ከባቢና ድማ ብፍላይ፡ በብእዋኑ ሰማይ እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ። ልዕለ ሓያላን ሃገራት ምዕራብን ናይ ማ/ምብራቕ ጎባልል ዝኾኑ ...

Read More