Author Posts
Latest

መግለጺ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ (ፖሓኤ)፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሐ ምስሕሓብ ካብ 3 ናብ 4 ሕዳር 2020 ኣብ ዘውግሕ ናብ ጎንጺ ከም ዝማዕበለ ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ምስ ተሓበረ ኣዝዩ ኣሕዚኑና። ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ ምርጫ፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ሕ...

Read More
Latest

ዝኽረይ ብዛዕባ ጀነራል ቢትወደድ ኣብርሃ

ነቲ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ስሙ ክልዓል ዝሰምዖ ጅግና ብዓይነይ ስለዘይርኣኽዎ ዳርጋ ስሙ ከም ተራ ስም የ ዝሓስቦ ኔረ። ኣብ ሂወት ብዕድል ብጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዘጋጥሙ ኣጋጣሚታት ኩሉ ግዜ ኣገረምቲ ዮም። ሓንቲ ኮቦርታን ሓንቲ ተንኮበትን ኣብ እትወሃበላ ካርሸሊ መን ኣሎ ኣብ ዘይፈልጠሉ ዝነበርኩ ኣጋጣሚ የ ናብቲ ቦታ...

Read More
ArticlesERISAT- ProgramsLatestትግርኛ

ን ስትዋርት ሚል (1806–1873)

ን ስትዋርት ሚል (1806–1873) ሓንቲ ካብተን ፉሉጣትን ህቡባትን መጻሕፍቲ ብዛዕባ ናጽነት ወይ ሓርነት ( ኦን ሊበርትይ) ወድ-ሰብ እትገልጽ ብሚል ዝባሃል ጸሓፊ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ’ያ። እታ መጽሓፍ ብዛዕባ ናጽነት ናይ ሓሳብካ ምግላጽ እያ ትነግር። ሚል ሓደ ካብቶም ተማጎትቲ ዘይቀጥታዊ ዲሞክራስን ፍላስፋን ...

Read More
AnnouncementERISAT- ProgramsLatestትግርኛ

ኤሪሳት ንዕዉታት ቁጽርታት ተቃልሕ።

ኤሪሳት ንዕዉታት ቁጽርታት ተቃልሕ። ብምኽንያት ሕማም ለበዳ ናይ ዕውታት ቁጽሪታት ብግንቦት 1-2020 ኣብ ዙም ( ንተግባርነት ኣካላዊ ምፍንታት ንምኽባር) ብተዓዛብነት ኣባላት ቦርድ ኤሪሳት: ኣባላት ኤሪሳትን ኣምባሳደራትን ተኻይዱ። ቀዳመይቲ ዕውትቲ # 1357  ካልኣይቲ ዕውትቲ # 4480  ...

Read More
AnnouncementERISAT- ProgramsLatestትግርኛ

መግለጺ ካብ ንቕሎ ኣዴታት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ

መግለጺ ካብ ንቕሎ ኣዴታት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን!! እዚ መግለጺ እዚ ናይቲ ብዕለት 25/01/2020 ዝሃብናዮ መግለጺ መቐጸልታ ኢዩ።  ኩላትና ከም እንዝክሮ እቲ ሽዑ ኣብ ንቕሎና ኣጋጢሙና ዝነበረ ብድሆ፣ ተቓሊስናን ሰጊርናን ብሓድሽ መንፈስን ዳግመ ስርርዓትና ጌ...

Read More
ArticlesERISAT- ProgramsLatestትግርኛ

ኩሉ ዓይነት ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ደው ይበል

ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ዓመጽ ደው ምባል ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ! መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብ 2013 ብተበግሶ ኣብ ስደት ብዝቕመጣ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ተመስሪታ። ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ንመሰለን ከኽብራን ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ዓመጽ ንኽቃለሳን፣ ኣገዳስነት ውደባ፣ ምትብባዕን ምሕያልን ደቀንስት

Read More