AnnouncementArticlesErisat ProgramsFeaturedFeatured ArticlesLatestOpinionPress Releaseትግርኛ

ጻውዒት ሙቛም ባይቶ ይኣክል ጀርመን

ጻውዒት ሙቛም ባይቶ ይኣክል ጀርመን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ዝኸበርክንን ዝኸርበኩምን ደለይቲ ፍትሒ ኣቐዲምና ዕዙዝ ሰላምታና ነቕርብ። ሎሚ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን፡ ኣብ መሪር ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ኣብ ዘለዉሉ፡ ልኡላውነት ኣብ ዓቢ ሓደጋ ኣብ ዘኣተወሉ እ...

Read More
AnnouncementArticlesErisat ProgramsFeaturedFeatured ArticlesLatestOpinionPress Releaseትግርኛ

ERISAT:መግለጺ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት ሽማግለ ይኣክል ንምልኪ ሃገረ ጀርመን።

መግለጺ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት ሽማግለ ይኣክል ንምልኪ ሃገረ ጀርመን። ዝኸበርክንን ዝከበርክን ኤርትራውያን፡ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ሂወትኩም ምሉእ ጥዕና ንምነ። ህዝቢ ኤርትራ ንብዙሕ ዘመናት ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ፡ ካብ ጭቆና ናብ ጭቆና ክሰጋገር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 40ታት ብዓመጽን ዓሎቕን ኣብ ትሕቲ ም...

Read More
Erisat ProgramsNewsSportትግርኛ

ERISAT:ጸቢብ ናይ ነጥቢ ፍልልያ ንጽዋእ ላሊጋ መን ኣልዓላ ኣብ ሞንጎ ባርሳን ማድሪድን፥ ብመሪሕነት ባርሳ ብናይ 2 ነጥቢ ፍልልይ ካብ ማድሪድ  ይቕጽል።

ጸቢብ ናይ ነጥቢ ፍልልያ ንጽዋእ ላሊጋ መን ኣልዓላ ኣብ ሞንጎ ባርሳን ማድሪድን፥ ብመሪሕነት ባርሳ ብናይ 2 ነጥቢ ፍልልይ ካብ ማድሪድ  ይቕጽል። እንተኾነ ግን ክልቲ ኤን ጋንታታት ኣይተኣማመናን ፣ብፍላይ ባርሳ ካብ ሜዳኣ ወጽያ ነጥቢ ኣብ 11 ኣጋጣሚታት ምኽሳራ ዘይርሳዕ ተዘክሮ እዩ።ቁጠባዊ ጸገም ንኣሰልጣኒ

Read More
AnnouncementEditorialErisat ProgramsLatestትግርኛ

ውሁድ ቃልሲ ይኣክል ፈንቅል : ዕድመ ህግደፍ የሕጽር

ኤርትራውያን፡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ ዘመን እምብለይ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ኢልና ተቓሊስና ብምዕዋት፡ ኤርትራን ኤርትራዉነትን ኣረጋጊጽና ኢና። እንተኾነ ኣብ ዉሽጢ ሰውራና ኣድብዮም ዝጸንሑ ጎሓላሉ፡ ቃልስና ጨውዮም፡ ድሌትናን ራእናን ኣምኪኖም። ነዚ ወሪዱና ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዕንወትን ብርሰትን ምቅላዕና ከይኣክል ...

Read More